Deze site maakt gebruik van: Cookies
 
 
 
Landschap boeken
 
 

De Nationale Parken van Nederland door Michiel Roscam Abbing
Hardcover | 192 pagina's | Kosmos Uitgevers | oktober 2008
Beschrijving:
Nederland telt twintig Nationale Parken die, met hun geheel eigen karakter, de grote diversiteit aan landschappen in Nederland illustreren: weiland naast Limburgse heuvels, rivierduinen naast uitgestrekte heide, statig loofbos naast ongerept wad. De specifieke kenmerken van ieder park, de ontstaansgeschiedenis en de toekomstige ontwikkelingen worden in dit boek beschreven. Het laat zien dat de parken nog altijd een oase van rust vormen in het steeds dichter bebouwde Nederland en benadrukt daarmee het belang van het behoud ervan.
Recensie:
Inmiddels zijn er twintig nationale parken in Nederland. De eerste was de Veluwezoom in 1930 en de laatste de Alde Feanen in Midden-Friesland. Dit boek in groot formaat geeft een overzicht van deze beschermde natuur- en landschapsgebieden. Na een historische inleiding over het ontstaan en de doelstellingen worden de parken van noord naar zuid besproken. Behalve bovengenoemde zijn dat Schiermonnikoog, Lauwersmeer, Drents-Friese Wold, Dwingelderveld, Weerribben, Sallandse Heuvelrug, Hoge Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Texel, Zuid-Kennemerland, Biesbosch, Oosterschelde, Loonse en Drunense Duinen, Zoom-Kalmthoutse Heide, Groote Peel, Maasduinen en Meinweg. Van elk park worden de typische kenmerkenbeschreven met de nadruk op bijzondere planten en diersoorten. In kaderteksten worden speciale thema's behandeld. De uitgave besluit met een overzichtskaart en kleine topografische kaarten van de parken met informatie over o.a. recreatie. Kleurenfoto's van de landschappen en de bijzondere flora en fauna maken van deze uitgave een mooi kijkboek.
(NBD|Biblion recensie, Dr. J. Kroes)
  Bestel online
Bestel hier dit boek op de site van
Bol.com!

De Nationale Parken van Nederland
De Nationale Parken van Nederland
Michiel Roscam Abbing
     
Parels van Staatsbosbeheer door L. Keff
Hardcover | 304 pagina's | Unieboek | juni 2008
Beschrijving:
Bekroond als Beste reisgids van 2008
In deze Capitoolgids worden 60 cultuurhistorische Parels van Staatsbosbeheer uitvoerig getoond en beschreven. Elke parel wordt weergegeven door middel van een prachtige tekening en mooie foto's. Veel mensen kennen de natuur- en cultuurhistorische achtergronden van gebieden en de daarop liggende gebouwen niet meer. Parels van Staatsbosbeheer gaat hier in woord en beeld uitvoerig op in.
Recensie:
Staatsbosbeheer werd in 1899 oorspronkelijk opgericht de Nederlandse bossen te beheren en de woeste gronden te beplanten om grote zandverstuivingen tegen te gaan. Ondertussen beheert de organisatie niet alleen bossen, maar ook uiterwaarden, landgoederen, vestingwerken en andere cultuurhistorische landschappen. Instandhouding en openstellen voor fiets- en wandelrecreatie zijn belangrijke neventaken geworden. In deze gids worden de 60 mooiste per provincie gepresenteerd volgens de aantrekkelijke Capitoolformule. Dus veel foto's, kaartjes, illustraties en (opengewerkte) tekeningen. In de begeleidende teksten aandacht voor het ontstaan van de verschillende (cultuur)landschappen, het industriele en historische erfgoed en de recreatiemogelijkheden. De gids nodigt uit tot het plannen van een dagje lekker weg in eigen land. Met als bestemming bijvoorbeeld: De Weerribben (turfwinning in het noorden van Overijssel), De Duivelsberg (beboste stuwwal bij Nijmegen), Het Savelsbos (kalksteengroeve in Zuid-Limburg), Schokland (voormalig eiland in de Noord-Oostpolder) of Het landgoed Slangenburg (Gelders kasteel in een parkbos). Met register. Kleine tot zeer kleine druk.
(NBD|Biblion recensie, Ria Warmerdam)
  Bestel online
Bestel hier dit boek op de site van
Bol.com!

Capitool natuurgids parels van Staatsbosbeheer
Parels van Staatsbosbeheer
L. Keff
     
De vorming van het land + cd-rom door H.J.A. Berendsen
inleiding in de geologie en de geomorfologie
Paperback | Gorcum b.v., Konink. Van
ISBN10: 9023240758 | ISBN13: 9789023240754
Beschrijving:
Deze vierde druk van 'De vorming van het land' is ingrijpend gewijzigd: veel nieuwe inzichten zijn verwerkt, er zijn vele nieuwe figuren toegevoegd, de nieuwe lithostratigrafische indeling van het Tertiair en Kwartair is opgenomen, de literatuurverwijzing is uitgebreid en er is een cd-rom toegevoegd met powerpoint presentaties. De cd-rom bevat alle figuren uit het boek in kleur en een groot aantal landschapsdia´s.
Het huidige landschap van Nederland is niet zo onveranderlijk als het lijkt. De verschillen die we tegenwoordig in het landschap waarnemen, zijn voor een belangrijk deel een erfenis uit het verleden. In dit boek leest u hoe vanaf het ontstaan van de aarde zeespiegelveranderingen, klimaatveranderingen, plaattektonische bewegingen en grote vertikale bewegingen van de aardkorst de ondergrond van Nederland hebben vorm gegeven. Ooit lag ons land op het zuidelijk halfrond. Duizenden meters dikke lagen zand en klei zijn afgezet door rivieren en zeeën die reeds lang geleden zijn opgedroogd.
Deze lagen bevatten de delfstoffen olie en gas, waaraan we een belangrijk deel van onze welvaart te danken hebben. In de ijstijden werd het grondpatroon van het huidige Nederland gevormd, maar pas in de laatste duizenden jaren werd de basis gelegd voor het landschap zoals we dat nu kennen. Juist de ontstaansgeschiedenis in de laatste periode komt uitgebreid aan de orde. Tevens leert u hoe u de geschiedenis kunt aflezen uit kaarten.
Het boek bevat vele schitterende illustraties waardoor ook moeilijk te begrijpen gebeurtenissen op een heldere wijze worden uitgelegd.
Recensie:
Zeer grondig en rijk geillustreerd hand- en studieboek over de ontstaansgeschiedenis van Nederland, met het accent op gesteente (geologie) en relief (geomorfologie). De hoofdstukken behandelen de opeenvolgende geologische tijdperken, met het accent op het kwartair (pleistoceen en holoceen), de laatste 2,5 miljoen jaar. Ook de geologische en geomorfologische kaarten van Nederland worden besproken; de delfstoffen uit de diepe ondergrond en die van de oppervlakte komen in aparte hoofdstukken aan de orde. Het boek is vooral bestemd voor studenten en andere gevorderden in dit vakgebied: een zekere voorkennis is vereist. Per hoofdstuk zijn ook enkele opgaven (en de uitwerkingen) opgenomen voor zelfstudie. Geheel herziene en geactualiseerde druk. Toegevoegd is een cd-rom met Powerpoint-presentaties van de figuren uit het boek en landschapsdia's.
(Biblion recensie, Redactie)
  Bestel online
Bestel hier dit boek op de site van
Bol.com!

De vorming van het land + cd-rom / druk 4
De vorming van het land + cd-rom
H.J.A. Berendsen
     
Landschappelijk Nederland + CD-rom door H.J.A. Berendsen
Paperback | 240 Pagina's | Gorcum b.v., Konink. Van | 3e Druk
ISBN10: 9023241487 | ISBN13: 9789023241485
Beschrijving:
Het Nederlandse landschap is zeer gevarieerd. Tussen het Zuid-Limburgse lössgebied en het Waddengebied bevinden zich uiteenlopende landschappelijke regio's. Het landschapsuiterlijk is voor een groot deel door de mens bepaald, maar toch spelen fysische grenzen nog een belangrijke rol. Verschillen in de ondergrond (gesteente en reliëf), bodem en waterhuishouding geven aanleiding tot de grote verscheidenheid van het Nederlandse landschap. In dit boek worden 13 fysisch-geografische regio's beschreven. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende landschapsfactoren en van de relaties tussen ondergrond, bodem en waterhuishouding, en tussen landgebruik en de overige geofactoren. Per regio wordt kort ingegaan op het uiterlijk van het landschap, de ontwikkelingsgeschiedenis, de hydrologische situatie, de oorspronkelijke begroeiing en het huidige landgebruik, de bodem, en de historisch-geografische ontwikkeling van nederzettingen en verkavelingen.
Inhoudsopgave:
1 Inleiding
2 Het Zuid-Limburgse l?ssgebied
3 Het zuidelijk zandgebied
4 Het Midden-Nederlandse zandgebied
5 Het oostelijk zandgebied
6 Het noordelijk zandgebied
7 Het rivierengebied
8 Het westelijk veengebied
9 Het noordelijk veengebied
10 Het Zuiderzeegebied
11 Het zuidwestelijk zeekleigebied
12 Het noordelijk zeekleigebied
13 Het waddengebied
14 Het duingebied
Recensie:
Geheel herzien deel 4 van een serie van 4 delen over de fysische geografie van Nederland. Het boek behandelt na een inleiding en voorwoord de 13 Nederlandse fysisch-geografische regio's, het loessgebied (Zuid-Limburg), de zandgebieden (zuid, midden, oost, noord), het rivierengebied, veengebieden (west en noord), het Zuiderzeegebied, de zeekleigebieden (zuidwest en noord), het waddengebied en het duingebied. Bedoeld voor wo fysische geografie en (kwartair)geologie en geinteresseerden op hbo-niveau. Literatuur na ieder hoofdstuk, alfabetische index (7 blz.), 144 zwart-witafbeeldingen, 3 tabellen, opgaven + uitwerking, 2 bodemkundige appendices, 1 met toponiemen. Op de bijgevoegde cd-rom aanvullende afbeeldingen. Donkergroene omslag met luchtfoto van rivierengebied. Zelfstandig bruikbaar naast de overige 3 delen*.
(Biblion recensie, Dr. R. Felix)
  Bestel online
Bestel hier dit boek op de site van
Bol.com!

Landschappelijk Nederland + CD-rom / druk 3
Landschappelijk Nederland + CD-rom
H.J.A. Berendsen
     
Landschap in delen + CD-ROM door H.J.A. Berendsen
overzicht van de geofactoren

Paperback | 340 Pagina's | Gorcum b.v., Konink. Van | 3e Druk
ISBN10: 9023241495 | ISBN13: 9789023241492
Beschrijving:
De verschillende landschapscomponenten (geofactoren) komen in dit boek elk afzonderlijk aan de orde. De factoren substraat en klimaat zijn op de korte tijdschaal vrij stabiel, maar op lange tijdschaal kunnen ze het landschap drastisch veranderen. De auteur werpt een blik op de toekomstige ontwikkeling, op tijdschalen variërend van enkele decennia tot miljoenen jaren. De geofactoren bodem, water, flora, fauna en mens zorgen op de korte tijdschaal voor de grootste veranderingen. Vooral de mens is een landschapsvormende factor van belang. De ingrepen van de mens zijn vaak zo groot, dat de andere factoren zich daardoor sterk moeten aanpassen.In een hoofdstuk over landschap en natuur komen de actuele landschapsecologische processen die samenhangen met verdroging, verzuring en vermesting aan de orde. Vervolgens worden de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van het milieu in Nederland systematisch besproken.Ruim 150 figuren illustreren dit overzicht van de geofactoren. In het boek Landschappelijk Nederland, eveneens verschenen in deze reeks, wordt per fysisch-geografische regio ingegaan op de relaties die tussen de geofactoren bestaan
Recensie:
Dit ten dele herschreven deel 3 uit een serie van 4 over de fysische geografie van Nederland behandelt landschapsvormende factoren. Het boek omvat tussen inleiding en besluit 9 hoofdstukken: klimaat en atmosfeer, gesteente, relief (elk met toekomstige ontwikkeling), bodem, water, flora en fauna, de mens in het landschap, landschap en natuur, milieu. Bedoeld voor wo fysische geografie en (kwartair)geologie, bruikbaar voor leraren, onderzoekers, geinteresseerden (hbo). Uitvoerige inhoudsopgave, literatuur na ieder hoofdstuk, alfabetische index, 156 zwart-wit afbeeldingen, 7 tabellen, opgaven plus uitwerking, cd-rom met o.a. aanvullende afbeeldingen en een Word-document met links naar relevante internet-sites. Zelfstandig bruikbaar met verwijzing naar deel 1 Vorming van het land*.
(Biblion recensie, Dr. R. Felix)
  Bestel online
Bestel hier dit boek op de site van
Bol.com!

Landschap in delen en cdrom
Landschap in delen en cdrom
H.J.A. Berendsen
     
Fysisch-geografisch onderzoek + CD-ROM door H.J.A. Berendsen
thema's en methoden
Paperback | 319 Pagina's | Gorcum b.v., Konink. Van | 4e Druk
ISBN10: 902324138X | ISBN13: 9789023241386
Beschrijving:
De wordingsgeschiedenis van Nederland is een boeiend onderwerp, waarbij inzicht in de methoden en resultaten van onderzoek zeer verhelderend kan zijn. Dit boek bevat een schat aan basisinformatie, die onmisbaar is om de ontstaanswijze van Nederland goed te kunnen doorgronden. Vele onderwerpen, die direct of indirect daarop betrekking hebben, worden indringend besproken: de analyse van sedimenten, de ontwikkeling van planten en dieren, en methoden waarmee de ouderdom van aardlagen kan worden bepaald.
Recensie:
Grotendeels herschreven deel 2 uit serie van 4* over de fysische geografie van Nederland (vooral Kwartair). Het boek omvat 5 thema's: 1. Verandering op wereldschaal: ijstijden, zeespiegel, diepzeebodem, landijs. 2. Sedimentanalyse: stratigrafie, boorbeschrijvingen, boor- en geofysische methoden, zware-mineralen en grind analyse, Kwartaire formaties. 3. Biostratigrafie: ontwikkeling van het leven, Krijt-Tertiair overgang, Kwartairzoogdieren uit Nederland, palynologie. 4. Chronologie: cl4-analyse, dendrochronologie, warven, paleomagnetisme en plaattektoniek, overige onderzoeksmethoden. 5. Afzettingsmilieus: glaciaal, periglaciaal, kusten, rivieren, veenvorming. Bedoeld voor wetenschappelijk onderwijs fysische geografie en (Kwartair) geologie, bruikbaar voor studenten, leraren en geinteresseerden. Uitgebreid register en literatuuropgave na ieder hoofdstuk, 170 zwartwitafbeeldingen, 14 tabellen, opgaven + uitwerking, cd-rom (in omslag) met aanvullende afbeeldingen. Donkergroene omslag met kleurenfoto van gestuwde zandlagen. Zelfstandig bruikbare aanvulling en verdieping van deel 1 (Vorming van het land). Vervanging van de eerste t/m derde druk van deze uitgave is noodzakelijk vanwege nieuwe terminologie.
(Biblion recensie, Dr. R. Felix)
  Bestel online
Bestel hier dit boek op de site van
Bol.com!

Fysisch-geografisch onderzoek + CD-ROM / druk 4
Fysisch-geografisch onderzoek
+ CD-ROM
H.J.A. Berendsen
 
 
 
Start: september 2005 Laatst gewijzigd op: 20 september 2020